Важливі новини

Правила пожежної безпеки на виборчих дільницях

Правила пожежної безпеки на виборчих дільницяхІ. Загальнi положення

Цi Правила визначають вимоги пожежної безпеки для виборчих дiльниць та агiтпунктiв у перiод виборчих кампанiй.

Вiдповiдальнiсть за протипожежний стан примiщень виборчих дiльниць та агiтпунктiв покладається особисто на керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, яким належать цi при мiщення, а за дотримання протипожежного режиму - на голiв виборчих комiсiй, завiдуючих агiтпунктами та чергових.

Iз примiщень виборчої дiльницi та агiтпункту має бути не менше двох евакуацiйних виходiв з дверима, що вiдчиняються в напрямку виходу з примiщення.

Сходовi клiтки, евакуацiйнi виходи, проходи, коридори, тамбури постiйно утримувати вiльними i нiчим не захаращувати.

Примiщення мають бути забезпеченi первинними засобами пожежогасiння (пожежними кранами, вогнегасниками тощо) вiдповiдно до встановлених норм.

Демонструвати кiнофiльми на виборчих дiльницях та агiтпунктах можна тiльки пiсля погодження з мiсцевими органами державного пожежного нагляду, до обслуговування кiноустановок залучаються кiномеханiки, якi мають посвiдчення (з вiдповiдними вкладишами про проходження пожежно - технiчного мiнiмуму) державної квалiфiкацiйної комiсiї.

Необхiдно суворо дотримуватись протипожежного режиму. На виборчих дiльцях та агiтпунктах забороняється зберiгати легкозаймистi рiдини та користуватися вiдкритим вогнем. Палити цигарки дозволяється тiльки в спецiально вiдведених мiсцях.

Щоденно, пiсля закiнчення робочого дня, черговий по виборчiй дiльницi або агiтпункту повинен ретельно оглянути всi примiщення i при виявленнi порушень протипожежних Правил вжити заходи щодо усунення. Всi особи, якi беруть участь в роботi виборчих дiльниць та агiтпунктiв, повиннi знати i виконувати Правила протипожежної безпеки, а при виникненнi пожежi - негайно повiдомити по телефону “101” та найближчу ДПК господарства по телефону, пiсля чого вжити заходiв до евакуацiї людей та документiв із примiщень, розпочати гасiння пожежi своїми силами i наявними засобами пожежогасiння.

І І. Положення по електроустаткуванню

Пiдключати рiзнi новi струмоприймачi (електролампи, телевiзори, радiоприймачi та iншi прилади електроустаткування) дозволяється тiльки з урахуванням допустимого навантаження електромережi.

До монтажу, ремонту та обслуговування електромережi допускаються тiльки пiдготовленi особи (електромонтери).

Для всiх кабiн слiд установити загальний вимикач для одночасного вимкнення електромережi. Електроприлади i апарати включати в мережу тiльки за допомогою справних штепсельних з’єднань.

Пiд час експлуатацiї електромережi i електроприладiв забороняється:

 • застосовувати некалiброванi (саморобнi) запобiжники;
 • користуватися електронагрiвальними приладами (електроплитками, чайниками, самоварами, камiнами, рефлекторами тощо);
 • застосовувати електропроводку з пошкодженою iзоляцiєю;
 • самовiльно влаштовувати тимчасову електропроводку та електровстановлення;
 • прокладати електропроводку проводом ППВ по дерев’яних конструкцiях без допомiжної iзоляцiї;
 • закрiплювати електропроводку на цвяхах та завiшувати плакатами, картами, лозунгами;
 • вмикати електроприлади в мережу оголеними кiнцями проводiв;
 • пiдключати iлюмiнацiю, безпосередньо вiд зовнiшньої електропроводки, її слiд пiдключати тiльки через розподiльний щит;
 • залишати без нагляду ввiмкнутi в електромережу електроприлади (радiоприймачi, телевiзори, магнiтофони та iн.);
 • обгортати електролампочки папером або тканиною, для аварiйного освiтлення примiщень необхiдно постiйно тримати електричні лiхтарi.

ІІІ. Положення по опаленню

Якщо немає центрального опалення, то обiгрiвати примiщення дозволяється тiльки стацiонарними печами.

При користуваннi пiчним опаленням слiд суворо виконувати такi вимоги:

 • печi та димоходи повиннi мати цеглянi передiлки на вiдстанi не ближче 38 см вiд дерев’яних конструкцiй будинку, бiля топок печей на дерев’янiй пiдлозi прибити залiзнi листи розмiром 50 на 70 см;
 • своєчасно очищати димоходи вiд сажi;
 • топити печi тiльки вранцi, не допускаючи надмiрного перегрiвання їх, причому пiд постiйним наглядом опалювача, добре проiнструктованого про заходи пожежної безпеки.
 • Забороняється розташовувати безпосередньо бiля печей меблi i складати паливо та iншi легкозаймистi матерiали.

Начальник сектору з нагляду у сфері П та ТБ по ОСМ
Білоцерківського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області
майор СЦЗ Костик П.В.