Важливі новини

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

У нашій країні, в тому числі і в Білій Церкві, День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення щорічно відзначається, святкується у третю неділю березня.

Звісно, аби, як кажуть, не забирати у працівників цієї сфери вихідний, міська влада та відповідне начальство влаштували офіційні та святкові дійства для винуватців свята - у п’ятницю, після роботи. Тож зала у Палаці куль­тури «Білоцерків-МАЗ» була вкрай переповнена праців­никами цієї сфери, представниками від міської влади на чолі із заступником міського голови Валерієм Гнатюком, що в силу своїх професійних та посадових обов’язків на місцевому рівні курирує цю галузь, від громадських орга­нізацій. Також чимало людей прийшло до Палацу заради святкових заходів, зокрема - побачити виступи артистів місцевого театру та аматорів сцени.

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

Дійсно, свято проходи­ло у простій обстановці: без зайвої помпезності, надуманих од з вуст по­садовців на адресу про­стих працівників, фахівців комунальної сфери, але з масою теплих слів подяк, яких воістину вони заслу­жили. А особливо ті прості працівники, що в будь-яку негоду наводять порядки біля дверей наших квартир, прибудинкових територіях, вулицях, скверах, парках… Вони щоденно вигріба­ють звідусіль десятки тонн всілякого непотребу, ви­кинутих собі під ноги нео­хайними, безкультурними мешканцями міста. Також на плечах комунальників щоденно лежить відпові­дальна робота, що забезпе­чує теплом, водою, світлом, газом наші оселі.

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

Вітаючи працівників цієї галузі з їх професійним святом, Валерій Гнатюк поміж маси теплих, при­вітних слів зазначив, що у житлово-комунальному господарстві випадкових людей немає, оскільки їх робота – нелегка і специ­фічна, малопрестижна і малооплачувана, не вель­ми чиста і небезпечна. Тому кожний працівник – то людина, яка вболіває за чистоту міста, вболіває за наближене до комфорту життя його мешканців. (А чому – наближене? Та тому, що самими віниками, ло­патами, граблями ідеальні порядки в мікрорайонах важко навести. Для сер­йозних робіт потрібне і серйозне фінансування). А по суті працівники жит­лово-комунальної сфери – то патріоти не тільки свого міста, а й своїх установ, закладів, підприємств і конкретних робочих місць.

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

Звісно, свято не обійшло­ся без приємного дійства: посадовці різних рангів, у тому числі й від облдержад­міністрації та профспілок області, нагороджували кращих з кращих винуват­ців цього свята і відзнаками міського голови, і Почес­ними грамотами, і Подяка­ми, і вручали грошовими винагороди. Кілька пра­цівників-комунальників також привітала та нагоро­дила цінними подарунками Олена Ткач, виконавчий директор Білоцерківського благодійного фонду імені Костянтина Єфіменка.

Після офіційних та свят­кових дійств автор цього матеріалу взяв ексклюзив­не інтерв’ю у начальника Управління житлово-кому­нального господарства міс­та Олександра Петровича Орєховського.

ексклюзив­не інтерв’ю у начальника Управління житлово-кому­нального господарства міс­та Олександра Петровича Орєховського

-Олександре Петровичу, 17 березня 2013 року від­значається професійне свято працівників жит­лово-комунального гос­подарства і побутового обслуговування населення України. Просимо Вас оха­рактеризувати галузь зразка 2012 - 2013 років.

- Так, День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначається щорічно у третю неділю березня. Тра­диційно святкування від­бувається і в нашому місті

Аналізуючи всі запрова­джені заходи та виконані роботи, можна чітко ствер­джувати, що 2012 рік був вдалим. На його початку управлінням житлово-кому­нального господарства було визначено напрямки, за яки­ми - необхідні першочергові та невідкладні рішення. Тож проведену роботу можна по­ділити на дві частини: перша - це напрямок реформування галузі, друга - безпосереднє виконання робіт.

-Наведіть ключові за­вдання, які вдалося вирі­шити за період 2012 року, розділивши їх на вказані Вами напрямки.

-Якщо брати напрямок реформування - то це вико­нання завдань, покладених на нас рішенням сесії Біло­церківської міської ради № 585-25-VI «Про організа­ційні заходи реформування житлово-комунального гос­подарства міста Біла Церква на 2012 рік» від 17.05.2012 p., що включали в себе:

 • проведення конкурсу з визначення виконавця по­слуг з вивезення побутових відходів;
 • проведення інвента­ризації будинків, споруд, інженерних об’єктів;
 • впровадження проектів енергозберігаючих техно­логій;
 • узагальнення інформа­ції про участь установ та організацій міста у відборі проектів у сфері енергозбе­реження;
 • розробка та впрова­дження єдиної форми звіт­ності про надані послуги з утримання будинків і спо­руд та прибудинкових те­риторій, визначення норм утворення твердих побу­тових відходів;
 • сприяння створенню ринку житлово-комуналь­них послуг (збільшення кількості ОСББ; розвиток приватних житлово-екс­плуатаційних контор й управляючих компаній) і залучення приватних ком­паній для надання житло­во-комунальних послуг і модернізації інфраструк­тури;
 • сприяння до залучення приватних компаній через механізм державно-при­ватного партнерства;
 • запровадження нової системи та форм контролю за якістю житлово-кому­нальних послуг;
 • створення «Call-центру» та Інтернет пор­талу для моніторингу та швидкого реагування на проблемні питання в сфері житлово-комунального господарства.

Якщо далі говорити про виконані роботи, то хотіло­ся б навести деякі кількісні показники 2012 року:

 • загальна кільк іс ть під’їздів, в яких виконано ремонт, складає 382 оди­ниці;
 • ремонт покрівлі - 57,8 тис м2;
 • герметизація міжпа­нельних швів - 43,7 тисячі погонних метрів;
 • ремонт внутрішньобу­динкових проїзних доріг та прибудинкових територій - 26,0 тис. м2;
 • ремонт та реконструкція доріг - 93,5 тис. м2;
 • ремонт та реконструкція тротуарів - 2,5 тис. м2;

Крім того, проведено ка­пітальний ремонт 44 ліфтів та реконструкцію 2 ліфтів; оснащено 1 будинок ін­дивідуальним тепловим пунктом, встановлено 4 лічильника теплової енергії, реконструйовано 1 та збудо­вано 1 світлофорний об’єкт.

Зазначені вирішені завдан­ня - це далеко не вичерпний список робіт, що проводи­лись протягом року.

-Розпочався 2013 рік, напевно, у Вас вже сфор­мовано план робіт на по­точний рік?

-Звичайно, плани були сформовані по всім на­прямкам діяльності нашої сфери задовго до початку року. Головне завдання, яким обумовлено кожний пункт планів, є максималь­не наближення обсягів ро­біт до наявних потреб міста та його мешканців.

Зараз на першому плані - підготувати наше місто до травневих свят. З цією метою виконавчим коміте­том було прийнято рішення щодо весняного двомісяч­ника з благоустрою, який розпочнеться 28 березня і триватиме до 28 травня. Але в планах управління - виконати основні роботи з впорядкування міста зна­чно раніше.

Будь-які плани харак­теризуються виконанням, тому сподіваюсь, що зможу представити рівно через рік наші нові здобутки.

За професіями у житлово-комунальному господарстві немає випадкових людей

- Олександре Петровичу, у Вас є можливість зверну­тись до працівників галузі зі сторінок нашої газети з теплими словами з нагоди професійного свята.

-Хочу щиро привітати працівників галузі з про­фесійним святом - Днем працівників житлово-ко­мунального господарства та побутового обслугову­вання населення.

Прийміть слова шани та подяки за вашу сумлін­ну, наполегливу працю. Низький уклін вам за вашу відповідальність, професіо­налізм і витримку!

Бажаю вам міцного здоров’я, добра, благопо­луччя, затишку, позитив­них і доброзичливих спо­живачів, оптимізму та віри в майбутнє!

Андрій Петров