Важливі новини

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

"Реконструкція власної нежитлової будівлі під торгівельно-офісні приміщення по вул. М’ясна, 2, в м. Біла Церква, Київської області".

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

Проектом передбачається реконструкція власної нежитлової будівлі під торгівельно-офісні приміщення по вул. М’ясна 2 в м. Біла Церква Київської області.

Земельна ділянка об’єкту проектування межує:

- з півночі і північного заходу – територія приватного домоволодіння

- з північного сходу – територія громадської забудови;

- з південного сходу – землі загального користування (вул. М’ясна);

- з південного заходу – землі загального користування (вул. Ярослава Мудрого).

Найближча відстань до житлового сектору складає ~10 метрів по вул. Мясна.

Загальна площа земельної ділянки становить 0,0494 га.

Джерелами впливу на навколишнє середовище є:

- на період проведення реконструкції – викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел впливу (двигунів автотранспорту та будівельної техніки), а також від стаціонарних (зварювальні пункти та місця проведення лакофарбових робіт); на період експлуатації викиди забруднюючих речовин відДВЗ автотранспорту при маневруванні по території об’єкту проектування та від димових труб опалювальних котлів;

- на період проведення реконструкції шумовий вплив обумовлений роботою автотранспорту та будівельної техніки; на період експлуатації
створення зони підвищеного звукового рівня (шуму) при маневруванні по території об’єкту проектування;

- утворення відходів як на період БМР так і на період експлуатації.

Вплив на клімат і мікроклімат: техногенні зміни клімату і мікроклімату відсутні. Діяльність не впливає на клімат і мікроклімат.

Вплив на повітряне середовище:

          Вплив на повітряний басейн буде відбуватися як в період реконструкції, так і в період експлуатації об’єкту.

У період будівельно-монтажних робіт джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту і будівельної техніки, місця проведення лакофарбових робіт, зварювальний пост. У вихлопних газах автотранспорту і будівельної техніки містяться оксиди азоту, аміак, сажа, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, метан, бенз(а)пірен, НМЛОС, вуглецю діоксид, азоту оксид (N2О). Валовий викид (тон/період) становить: 1,97214 т/період, окрім вуглецю діоксид. При проведені зварювальних робіт валовий викид становить 0,0247 т/період, при лакофарбових роботах – 0,02259 т/період.

На період експлуатації об’єкту проектування основними джерелом забруднення атмосферного повітря будуть: викиди оксидів азоту, аміаку, сажі, ангідриду сірчистого, оксиду вуглецю, метану, бенз(а)пірену, НМЛОС, вуглецю діоксиду, азоту оксиду (N2О) від ДВЗ автотранспорту при маневруванні по території об’єкту проектування. Валовий викид (тон) від роботи ДВЗ автотранспорту становить: 0,010316 т/рік, валовий викид від котлів – 0,0735 т/рік, крім того, вуглецю оксид – 24,1742 т/рік.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від роботи ДВЗ автотранспорту при маневруванні по території об’єкту проектування не проводилися на основі розрахункових даних доцільності. Вплив на атмосферне повітря в межах ГДК атмосферного повітря населених місць.

Вплив на геологічне середовище:

У процесі реконструкції та експлуатації проектованого об’єкту змін природно-техногенних умов не передбачається.

Вплив на геологічне середовище на період експлуатації об'єкту відсутній.

Вплив на земельні ресурси:

Вплив на ґрунт відбувається тільки в період проведення будівельно-монтажних робіт і полягає в наступному:

- тимчасовому механічному порушенні рівноваги складеного мікрорельєфу при виконанні земляних робіт;

- можливому локальному забрудненню будівельної смуги відходами від будівельної техніки, побутовим сміттям і нафтопродуктами.

Мінімізація несприятливого впливу планованої діяльності на ґрунтовий покрив забезпечується озелененням та благоустроєм території.

На період експлуатації об’єкту, при дотримані правил і технології виконання земельних робіт на етапі будівництва вплив на земельні ресурси відсутній.

Вплив на водні ресурси:

Скиди в водні об’єкти відсутні.

Вплив на водне середовище в період будівельно-монтажних робіт зумовлений додатковою потребою в водних ресурсах для виробничих і господарсько-побутових потреб. Для задовольняння питних потреб робочої зміни використовується привізна вода з існуючих джерел водопостачання.

Системи водопостачання та каналізації, є заходами з охорони водних об'єктів на період експлуатації об'єкта. Даним проектом передбачається водопостачання від існуючих мереж та збір господарсько-побутових стоків в існуючу мережу каналізації.

На період експлуатації об’єкту, при дотримані проектних рішень вплив на водні ресурси не очікується.

Вплив на тваринний і рослинний світ, заповідні об'єкти:

Реконструкція об’єкту здійснюються в межах існуючої території по вул. М’ясна, 2, в м. Біла Церква, Київської області, тому негативний вплив на
тваринний і рослинний світ, об’єкти риродно-заповідного фонду, матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину не значний.

Зобов'язання Замовника щодо здійснюваних проектних рішень:

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі передбачені проектом природоохоронні заходи та забезпечувати їх надійну роботу у процесі експлуатації об'єкту.

Участь громадськості:

Замовник:

ПП «Абугалус» 09100, Україна, Київська обл., місто Біла Церква, вул. М'ясна, буд. 2, з 9.00 до 13.00 години

Проектувальник:

Петленко Т.В. 09100, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрія Шептицького, 2,                        тел./факс (04563) 5-34-60, робочі дні з 10.00 до 12.00 години